Vår organisation

Vår församling (kyrka) är organiserad främst utifrån bibliska principer, men även enligt svensk lag i formen av en ideell förening. Som kristen kyrka finns vi till därför att Jesus gett oss ett uppdrag och visat att det ska utföras genom en gemenskap. Därför vill vi att församlingen ska organiseras efter en biblisk modell. Vi måste naturligtvis även organiseras som en juridisk person enligt svensk lag, och där har vi funnit att organisationsformen ideell förening fungerar bra. Det är den vanligaste organisationsformen för svenska frikyrkor. Den här sidan är till för att våra medlemmar ska ha tillgång till en översikt av vår organisationsstruktur.

Ledarskap – frimodigt, betjänande och föredömligt

Vi ser ett tydligt ledarskap i bibeln. Inte så att någon är förmer eller viktigare än någon annan. Inte heller att några få skulle vara utvalda att höra från Gud och förmedla till övriga. Bibeln säger att ledarskap utövas genom föredöme, ansvarstagande och andlig begåvning. Det räcker inte att ha en andlig gåva – man behöver även ha en karaktär som är föredömlig. En ledare enligt Jesus modell är inte någon som blir betjänad, utan någon som betjänar andra. Ledarskap vågar visa vägen och lever så att människor vill följa på den vägen.

”Allmänt prästadöme” och delaktighet

Alla medlemmar är viktiga och alla har något som de andra behöver. Vi tror att alla kan växa och utvecklas i gåvor och karaktär. Därför måste man även få möjlighet att växa i ansvar. Vi tänker att medlemmar i vår församling bör få ha inflytande i de områden som de engagerar sig i praktiskt. Alla har rätt att göra sin röst hörd, både i mindre och större sammanhang, men vi tror att både människor och verksamhet utvecklas sundare om människor får mer inflytande i de verksamhetsområden som man även engagerar sig praktiskt i. Därför vill vi ha en mångfald av team, rådsgrupper och förtroendepositioner i församlingen, snarare än att alla har ”rösträtt” på alla områden. Ett nyckelord för oss är delaktighet.

Vi har funnit att allt detta går att kombinera med organisationsformen ideell förening. Formellt leds den av en styrelse som är ekonomiskt och juridiskt ansvariga. Alla medlemmar har rösträtt i årsmöte och församlingsmöte, men alla vardagliga verksamhetsfrågor tas inte upp till beslut dessa möten, utan många beslut tas i vardagen av människor och mindre grupper som fått församlingens förtroende att leda verksamheter operativt.

organisationsplan
Skiss av organisationsplan. I verkligheten är vi mera en levande organism än vad dessa boxar och streck antyder.
Klicka på länkarna nedan för beskrivning.

Översikt organisationsplan med snabblänkar

Församlingsledning

Så här säger våra stadgar om församlingsledningen:

Ansvar för och ledningen av församlingens verksamhet åligger församlingsledarna. Församlingen väljer församlingsledare enligt riktlinjer i Bibeln. Församlingsledare kvarstår så länge de har församlingens förtroende, eller inte själv har avsagt sig uppdraget.

För närvarande består vår församlingsledning av dessa personer:

Niclas Strindell (föreståndare)
Anders Gustavsson (vice föreståndare)
Erik Lindberg
Astrid Linder
Kristofer Gustavsson
Linnéa Holmström
Ingrid Mellberg
Elias Nestander
Helen Vikström
Sara Ottosson

Adjungerade till församlingsledarträffar: Kassör och anställda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för förvaltning av församlingens ekonomi och egendom. Så här säger våra stadgar om styrelsens sammansättning:

Styrelsen väljs bland församlingsmedlemmarna. I styrelsen ska minst sju ledamöter ingå. Samtliga ledamöter, utom som mest två, väljs ur församlingsledningen.

För närvarande består vår styrelse av dessa personer:

Erik Lindberg (ordförande)
Kristofer Gustavsson (vice ordförande)
Ingrid Mellberg (kassör)
Niclas Strindell
Anders Gustavsson
Johnny Israelsson

Suppleanter:

Personalteamet med föreståndare

Personalteamet med föreståndaren har i hög grad en exekutiv (utförande) funktion, men har också fått förtroende att ta många mindre beslut för att vardagen ska fungera i församlingen eftersom församlingsledningen träffas bara två gånger i månaden. Exempelvis schemalägger och planerar personalteamet hur gudstjänster och andra samlingar ska genomföras, medan större frågor såsom generell inriktning över tid, bestäms av församlingsledningen. Föreståndaren har fått förtroendet att bestämma vem som ska predika i församlingen. Inte alla anställda är nödvändigtvis med i personalteamet (f.n. exempelvis den som städar Fyndet). Praktikanter adjungeras. För närvarande består personalteamet av Niclas, Mario, Sara, Elias och Lina (ALT-praktikant).

Råd för olika områden

Mycket av församlingens verksamhet planeras i råden. I vissa delar ges förslag till församlingsledningen eller styrelse för beslut. Råden kan också vara utförande. När råden träffas görs minnesanteckningar som delges församlingsledning och styrelse.

Diakonrådet består av diakonerna. Ordet diakon betyder ”tjänst”. Diakonrådet planerar och utför verksamheter som har med pastoral omsorg och omvårdnad i församlingen. De besöker sjuka och andra i behov av speciell omsorg. Vissa diakoner finns tillgängliga för själavårdande samtal. Diakonrådet rapporterar i huvudsak till församlingsledningen. Våra diakoner är:

Kjerstin Gradin (sammankallande)
Anita Nyman
Ewa Larsson
Helen Vikström
Anna Ekman
Nisse Ekman
Mats Grahn
Eva Nordenstam

Internationella rådet planerar vår missionsverksamhet utomlands och jobbar delvis med utförande. Större strategiska beslut förbereds i internationella rådet medan beslut tas i församlingsledning, styrelse och ibland i församlingsmöte. Internationella rådet består av:

Niclas Strindell (sammankallande)
M. A.
Sofia Achi
Mikael Nordh
Sara Ottosson
Eva Nordenstam
Sandra Nestander

Ungdomsrådet planerar vår ungdomsverksamhet och jobbar delvis med utförande. Större strategiska beslut förbereds i ungdomsrådet medan beslut tas i församlingsledning. Ungdomsrådet består av:

Elias Nestander (sammankallande)
Ellinor Ruokojärvi
Judith Achi
Lina Halvdansson

Gudstjänstrådet planerar gudstjänsterna. Rådet består av representanter från församlingsledning, lovsång, predikanter, barn och teknik. Just nu består gudstjänstrådet av:

Lina Ledin (sammankallande)
Elisabeth Nilsson
Linnéa Holmström
Elias Nestander
Hilda Holmström
Gustav Larsson

Teknikrådet planerar hur vår teknik ska fungera samt rekryterar och tränar tekniker, kameraoperatörer bildproducenter etc. som behövs för ljud- och mediakommunikation i församlingen. Teknikrådet planerar även inköp av teknisk utrustning medan större ekonomiska beslut tas av styrelsen. Teknikrådet rapporterar till styrelsen. Teknikrådet består av:

Gustav Larsson
Kristofer Gustavsson

Fastighetsrådet planerar underhållet av våra fastigheter och rapporterar till styrelsen. Fastighetsrådet består av:

Patrik Israelsson (sammankallande)

Inredningrådet ser över inredning av våra lokaler och planerar inköp. Inredningsrådet rapporterar till styrelsen. Inredningsrådet består av:

Emma Lindström (sammankallande)
Ingrid Mellberg
Marianne Strindell

Team med olika funktioner

Kom med i ett team! Många funktioner i församlingen kan göras i team. Där ser vi varandras gåvor och kompletterar varandra. Vill du starta ett nytt team? Hör av dig till expeditionen eller föreståndaren.

Lovsången är en viktig del av våra olika samlingar och gudstjänster. Vi har flera lovsångsteam i församlingen. Här behövs du som älskar att tillbe och prisa Gud genom sång och instrument. Ledare för lovsångteamen är Elisabeth Nilsson. 

Teknikteamet hjälper oss att kommunicera genom bra ljud-, ljud- och mediateknik. Vi sänder våra gudstjänster över Internet och därför lär vi upp ljudtekniker, fotografer, bildproducenter, ljus- och bildtekniker.

Mediateamet jobbar med kommunikation, framför allt genom sociala medier. Här behövs du som tycker det är roligt att uttrycka dig i text, genom bilder och grafik, foto eller att söka efter nya sätt att nå och bygga relationer med männmiskor. Läs mer om mediateamet här

Du som tycker om barn och vill att de ska trivas i församlingen, är välkommen att hjälpa till i våra olika barngrupper.

Som värd ser du till att människor känner sig hemma i våra gudstjänster och samlingar. Det handlar om att hälsa välkommen, svara på frågor och hjälpa till med praktiska saker.

Böneteamet består av förebedjare. Om du skickar in ett böneämne så kommer det till böneteamet, där några betrodda förebedjare ber för böneämnet utan att föra det vidare till andra.

Om du har frågor om vår organisation så är du välkommen att kontakta vår föreståndare eller ordförande